بسم الله الرحمن الرحیم

عطشان توسط تعدادي از جوانان اين مرز و بوم راه اندازي و اداره میشود. در صورتی که مایل به همکاری با ما هستید میتوانید از هرکدام از راههای ذیل اقدام فرمایید ، همراهی شما را صمیمانه پذیرا خواهیم بود.

تماس با عطشان

همکاری با عطشان

حمایت مالی از عطشان